Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 06-03-2017

vedtatt på ordinær generalforsamling 27. april 2006,

endret på ordinær generalforsamling 26. april 2007,

endret på ordinær generalforsamling 28. april 2009,

endret på ordinær generalforsamling 10. mai 2011,

endret på ordinær generalforsamling 9. mai 2019.

INNLEDNING

Steinspranget Borettslag er et samvirkelag som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Andelseierne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og sikrer ro og orden. I tillegg er det vår oppgave som beboere å bidra til at Steinspranget borettslag blir et trivelig sted å bo.

For å oppnå dette og for å skape gode relasjoner mellom de enkelte beboere har vi utarbeidet noen regler for boretten i borettslaget. Det er hver enkelt beboer sitt ansvar og interesse å overholde disse. Husordenens bestemmelser er vedtatt av generalforsamling i Steinspranget borettslag.

Meldinger fra styret eller forretningsfører ved oppslag, rundskriv eller på våre hjemmesider gjelder som tillegg til husordensreglene.

Borettslaget skal ha en vaktmestertjeneste som skal sørge for orden, vedlikehold og for å ha tilsyn med eiendommen. Han har plikt til å påse at husordenen blir overholdt og melde fra om eventuelle overtredelser til styret. Dette fritar ikke beboer fra å varsle styret om eventuelle overtredelser

1. UTVENDIGE ORDENSREGLER

1.1

All bilparkering skal skje på oppmerkede plasser. Reparasjoner av biler og motorsykler, når det medfører støy, oljesøl eller annen ulempe, er ikke tillatt på lagets område. Se også pkt 10. Parkering i Steinspranget Borettslag

1.2

Fotballsparking, ballkast og andre leker som kan volde skade på eiendom, er ikke tillatt i umiddelbar nærhet av bygningene.

1.3

All bruk av våpen, herunder sprettert, pil og bue er forbudt på lagets område.

1.4

Grøntanlegg med beplantning er felleseiendom og bruksområde som må vernes om. Beplantningen vedlikeholdes av vaktmestertjeneste og beboerne i fellesskap.

1.5

Mat må ikke legges eller kastes ut til fugler slik at dette trekker rotter og mus til eiendommen.

1.6

a)

Grilling på balkong er kun tillatt med elektrisk grill og gassgrill.

b)

Grilling på borettslagets uteområder er kun tillatt dersom det ikke er til sjenanse eller brannfare.

1.7

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting eller banking av tepper.

1.8

Markiser og balkongskjermer må ikke settes opp uten godkjenning av styret. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for vedlikehold og eventuelle skader dette påfører bygningene.

1.9

Det er ikke lov å sette opp parabolantenner eller liknende utvendige installasjoner.

1.10

Når skader på borettslagets eiendom eller eiendeler kan tilbakeføres på en bestemt andelseier, vil vedkommende bli gjort ansvarlig for skaden.

2. INNVENDIGE ORDENSREGLER

2.1

Utgangsdøren skal alltid være låst. Dette gjelder også kjeller- og loftsdører.

2.2

I trapperom eller kjellerganger skal det ikke settes sykler, ski, kjelker eller andre uvedkommende ting. Disse skal plasseres i oppbevaringsrommene eller i egen kjeller- eller loftsbod. Det er dog tillatt å plassere barnevogner og rullatorer i trapperommene, dersom dette ikke er til hinder.

2.3

All lek i trapperom, kjeller og loft er forbudt.

2.4

Entredører skal lukkes mest mulig hensynsfullt og må ikke nyttes til lufting.

2.5

Av hensyn til brannsikkerhet skal oppgangen være fri for gjenstander. Der er derfor ikke lov å sette skostativ og liknende i trapperommet. Gjenstander i oppgangen vil bli fjernet uten forutgående varsel.

2.6.

Ved fjerning av flyttbare løsøregjenstander som er plassert i fellesareal inne og ute, vil gjenstandenes eier bli belastet med de faktiske utgifter som påløper borettslaget i forbindelse med fjerningen, samt et administrasjonsgebyr på kroner 500,-.

3. BESTEMMELSER OM RO OG ORDEN I LEILIGHETENE

3.1

Det skal i alminnelighet være ro mellom kl. 22.00 og kl. 07.00 (lør, søn- og helligdager mellom kl. 22.00 og kl. 09.00).

3.2

Skal man ha en festlig sammenkomst som kan føre til mer støy enn vanlig, og som varer utover det tidspunkt det skal være ro, skal naboene varsles. Et slikt varsel tilsidesetter dog ikke det alminnelige nabohensyn.

3.3

Sang- og musikkøvelser er ikke tillatt i tidsrommet fra kl. 20.00 til kl. 08.00 (lør- søn- og helligdager mellom kl. 22.00 kl 09.00). Sang- og musikkundervisning kan bare foregå med styrets tillatelse og med samtykke fra beboere som kan sjeneres.

3.4

Snekring, banking, boring eller annen sjenerende støy må ikke forekomme i tidsrommet fra kl. 20.00 til kl. 07.00 på hverdager (lør-, søn- og helligdager fra kl. 18.00 til kl 09.00) og ellers utføres til minst mulig sjenanse for naboene.

3.5

Ved bruk av musikkanlegg må det tas rimelig nabohensyn. Vi henviser til punkt 3.1.

4. DYREHOLD

4.1

Det er ikke tillatt å holde dyr.

Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen.

4.2

Andelseier må søke styret om tillatelse til dyrehold. Før søknad om dyrehold sendes styret må andelseier skriftlig orientere alle beboere i oppgangen med begrunnelse for søknaden om dyreholdet. Når styret har mottatt søknaden vil alle andelseierne i oppgangen bli kontaktet av styret for å avklare om det er innsigelser mot dyreholdet. Det er ikke lov å anskaffe dyr før godkjenning foreligger. Skjemaene som er tatt inn bak benyttes.

4.3

Ved dyrehold skal reglementet for dyrehold følges. Reglementet ligger bak.

4.4

Dyr skal til en hver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.

4.5

Det er kun lov med "innekatt". Skal katten ferdes ute må den holdes i bånd.

4.6

Midlertidig pass av dyr regnes som dyrehold.

5. RENHOLD OG SØPPEL

5.1

For å unngå uhygieniske forhold og stank, skal husholdningsavfall pakkes forsvarlig inn før det kastes i søppelcontaineren. Det er ikke lov å sette søppel i oppgangene eller foran søppelskur.

5.2

Vannklosett og avløp må ikke brukes til uvedkommende avfall eller på annen måte som kan føre til "forstoppelse av eller skade på felles avløp".

5.3

Det er ikke tillatt å kaste juletrær på andre steder enn anvist av vaktmestertjeneste / styret.

5.4

Kjeller- og loftsrydding skjer hver vår ved at styret bestiller bortkjøring.

5.5

Av hensyn til brannsikkerhet er det ikke anledning til å sette fra seg ting i fellesområder på loft og i kjeller, unntak gjelder sykler, ski og kjelker i sykkelrom.

5.6

Søppel utover vanlig husholdningsavfall er i utgangspunktet andelseiers eget ansvar å fjerne. Borettslaget arrangerer hver vår en felles vårrydding der vi har felles bortkjøring av slikt avfall.

5.7

Dersom veggdyr eller annet utøy merkes må dette straks meldes til styret.

6. BRUK AV FELLESVASKERIENE

6.1

Alle fellesvaskeriene kan benyttes av alle beboere.

6.2

Bestilling av vasketid gjøres ved å plassere reservasjonslås på den dag og tid som ønskes.

Når vasketiden er benyttet skal låsen fjernes.

Det er ikke lov å reservere vasketid mer enn 3 uker frem i tid.

Kun lås kjøpt av borettslaget skal brukes.

Det er kun tillatt med en reservasjonslås pr. leilighet.

6.3

Vasketidene er som følger:

Mandag til fredag: 08.00 - 11.00,

11.00 - 14.00,

14.00 - 17.00 og

17.00 - 20.00.

Lørdag: 10.00 - 13.00 og

13.00 - 16.00.

Tørkerom og tørketrommel kan benyttes 1 time etter at vasketiden er avsluttet. Etter

denne tiden bør tøyet fjernes. På søndag og helligdager er vaskeriet stengt.

6.4

Feil ved maskiner ev. automater må meldes vaktmestertjeneste eller styret.

6.5

Den nærmeste tørkebåsen ute skal være tilgjengelig for den eller de som bruker vaskeriene.

6.6

Den enkelte bruker plikter å etterlate vaskeriet ryddig og rent etter bruk.

6.7

Tøy som blir liggende i vaskeriene mer enn to dager vil uten varsel kunne blir fjernet av styret.

6.8

I vaskeriene benyttes det kort og spesiallåser som fåes kjøpt av styret. Kjøp av låser, kort og påfylling av kort gjøres i styrets trefftid som skal være minst 1 time 2 ganger pr. mnd. Disse trefftidene kunngjøres med oppslag i vaskeriene.

7. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE)

7.1

Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Ønsker andelseier å overlate boligen for en kortere periode til en annen bruker ber vi andelseier sette seg inn i gjeldende regler om bruksoverlating som er nedfelt i borettslagets vedtekter.

7.2

Bruker må ikke flytte inn før godkjenning fra styret foreligger.

7.3

Bruker og andelseier har sammen og hver for seg ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som påføres av bruker, samt at husordensreglene overholdes.

7.4

Bruker må forplikte seg til å overta andelseierens plikter innenfor borettslaget, hvis denne ikke selv kan skjøtte disse. Dette gjelder ikke for verv valgt på årsmøtet.

8. STYRET

8.1

Saker som ønskes behandlet av styret skal leveres skriftlig og det må komme tydelig fram hvem som fremmer saken. Saken må være signert og datert.

9. VEDTEKTER FOR "KJELLERSTUA"

9.1

Rommet skal i første rekke nyttes som møterom for styret og valgte organer i borettslaget.

9.2

Når det ikke er til hinder for lagets møtevirksomhet, kan rommet leies ut.

9.3

Leietaker er ansvarlig for rommet og dets inventar, og kan trekkes til økonomisk ansvar for oppstått skade.

9.4

Det er mulig og låne bord og stoler til bruk andre steder på dagsbasis.

9.5

Leieavgiften fastsettes av styret.

9.6

Renhold og vedlikehold utføres av representant for kjellerstua som velges av generalforsamlingen.

9.7

Det er totalforbud mot røyking i kjellerstua.

10. PARKERINGSREGLER I STEINSPRANGET BORETTSLAG

10.1 Faste biloppstillingsplasser

Skulle plassen din være opptatt av uvedkommende, kan plasseier selv kontakte

parkeringsfirma for å rekvirere borttauing/kontrollavgift av/på kjøretøyet. Det

kreves at plasseier fremviser leiekontrakt eller legitimasjon.

10.2 Tildeling av biloppstillingsplasser

Tildeling av faste biloppstillingsplasser administreres av OBOS Lambertseter

tlf. 23 16 51 00. De har også oversikt over ventelister, og beboere som ønsker å

bytte plass.

10.3 Fremleie salg av biloppstillingsplasser

Biloppstillingsplassene er egne utleieobjekter og følger ikke leiligheten ved salg

eller bruksoverlating (fremleie).

Det er ikke anledning til å fremleie eller selge biloppstillingsplassen. Ved salg eller bruksoverlating av leilighet mister man biloppstillingsplassen, men har fortrinnsrett på ny plass når man selv flytter tilbake til leiligheten. Se for øvrig leiekontrakten for biloppstillingsplassen.

10.4 Parkering forbudt

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt, men det er tillatt med stans for synlig av/pålessing i inntil 20 minutter.

Ved behov for stans utover 20 minutter (håndverkere, ved flytting m.v.), må det innhentes parkeringstillatelse fra styret eller vaktmester (tlf. 22 28 09 64). Parkeringsbeviset skal, i forkant av parkeringen, plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute, venstre side, for kontroll.

10.5 All stans forbudt

All stans forbudt gjelder ved stans med ett eller flere hjul på plen/grøntareal. Til hinder for utrykningskjøretøyer og normal ferdsel samt parkering med uregistrert/avskiltet kjøretøy.

10.6 Biloppstillingsplasser for El-biler

a) Disse er i utgangspunktet forbeholdt andelseiere med El-bil.

I den utstrekning det ikke er beboere med El-bil til en plass kan plassen leies ut til andre andelseiere. Dersom andelseier med El-bil står for tur for plass, må andelseiere uten El-bil bytte plass. Dette byttet gjøres uten kostnad for andelseier som tvinges til å bytte plass. Dersom det står mellom flere om hvem som må bytte plass, avgjøres dette ved loddtrekning.

b) Andelseiere med El-bil belastes for bruk av strøm. Det vedtas at styret gis fullmakt til å oppdatere denne når valg av modell rundt ladeplasser er gjennomført.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.

Husordensregler

Publisert 06-03-2017

vedtatt på ordinær generalforsamling 27. april 2006,

endret på ordinær generalforsamling 26. april 2007,

endret på ordinær generalforsamling 28. april 2009,

endret på ordinær generalforsamling 10. mai 2011,

endret på ordinær generalforsamling 9. mai 2019.

INNLEDNING

Steinspranget Borettslag er et samvirkelag som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Andelseierne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og sikrer ro og orden. I tillegg er det vår oppgave som beboere å bidra til at Steinspranget borettslag blir et trivelig sted å bo.

For å oppnå dette og for å skape gode relasjoner mellom de enkelte beboere har vi utarbeidet noen regler for boretten i borettslaget. Det er hver enkelt beboer sitt ansvar og interesse å overholde disse. Husordenens bestemmelser er vedtatt av generalforsamling i Steinspranget borettslag.

Meldinger fra styret eller forretningsfører ved oppslag, rundskriv eller på våre hjemmesider gjelder som tillegg til husordensreglene.

Borettslaget skal ha en vaktmestertjeneste som skal sørge for orden, vedlikehold og for å ha tilsyn med eiendommen. Han har plikt til å påse at husordenen blir overholdt og melde fra om eventuelle overtredelser til styret. Dette fritar ikke beboer fra å varsle styret om eventuelle overtredelser

1. UTVENDIGE ORDENSREGLER

1.1

All bilparkering skal skje på oppmerkede plasser. Reparasjoner av biler og motorsykler, når det medfører støy, oljesøl eller annen ulempe, er ikke tillatt på lagets område. Se også pkt 10. Parkering i Steinspranget Borettslag

1.2

Fotballsparking, ballkast og andre leker som kan volde skade på eiendom, er ikke tillatt i umiddelbar nærhet av bygningene.

1.3

All bruk av våpen, herunder sprettert, pil og bue er forbudt på lagets område.

1.4

Grøntanlegg med beplantning er felleseiendom og bruksområde som må vernes om. Beplantningen vedlikeholdes av vaktmestertjeneste og beboerne i fellesskap.

1.5

Mat må ikke legges eller kastes ut til fugler slik at dette trekker rotter og mus til eiendommen.

1.6

a)

Grilling på balkong er kun tillatt med elektrisk grill og gassgrill.

b)

Grilling på borettslagets uteområder er kun tillatt dersom det ikke er til sjenanse eller brannfare.

1.7

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting eller banking av tepper.

1.8

Markiser og balkongskjermer må ikke settes opp uten godkjenning av styret. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for vedlikehold og eventuelle skader dette påfører bygningene.

1.9

Det er ikke lov å sette opp parabolantenner eller liknende utvendige installasjoner.

1.10

Når skader på borettslagets eiendom eller eiendeler kan tilbakeføres på en bestemt andelseier, vil vedkommende bli gjort ansvarlig for skaden.

2. INNVENDIGE ORDENSREGLER

2.1

Utgangsdøren skal alltid være låst. Dette gjelder også kjeller- og loftsdører.

2.2

I trapperom eller kjellerganger skal det ikke settes sykler, ski, kjelker eller andre uvedkommende ting. Disse skal plasseres i oppbevaringsrommene eller i egen kjeller- eller loftsbod. Det er dog tillatt å plassere barnevogner og rullatorer i trapperommene, dersom dette ikke er til hinder.

2.3

All lek i trapperom, kjeller og loft er forbudt.

2.4

Entredører skal lukkes mest mulig hensynsfullt og må ikke nyttes til lufting.

2.5

Av hensyn til brannsikkerhet skal oppgangen være fri for gjenstander. Der er derfor ikke lov å sette skostativ og liknende i trapperommet. Gjenstander i oppgangen vil bli fjernet uten forutgående varsel.

2.6.

Ved fjerning av flyttbare løsøregjenstander som er plassert i fellesareal inne og ute, vil gjenstandenes eier bli belastet med de faktiske utgifter som påløper borettslaget i forbindelse med fjerningen, samt et administrasjonsgebyr på kroner 500,-.

3. BESTEMMELSER OM RO OG ORDEN I LEILIGHETENE

3.1

Det skal i alminnelighet være ro mellom kl. 22.00 og kl. 07.00 (lør, søn- og helligdager mellom kl. 22.00 og kl. 09.00).

3.2

Skal man ha en festlig sammenkomst som kan føre til mer støy enn vanlig, og som varer utover det tidspunkt det skal være ro, skal naboene varsles. Et slikt varsel tilsidesetter dog ikke det alminnelige nabohensyn.

3.3

Sang- og musikkøvelser er ikke tillatt i tidsrommet fra kl. 20.00 til kl. 08.00 (lør- søn- og helligdager mellom kl. 22.00 kl 09.00). Sang- og musikkundervisning kan bare foregå med styrets tillatelse og med samtykke fra beboere som kan sjeneres.

3.4

Snekring, banking, boring eller annen sjenerende støy må ikke forekomme i tidsrommet fra kl. 20.00 til kl. 07.00 på hverdager (lør-, søn- og helligdager fra kl. 18.00 til kl 09.00) og ellers utføres til minst mulig sjenanse for naboene.

3.5

Ved bruk av musikkanlegg må det tas rimelig nabohensyn. Vi henviser til punkt 3.1.

4. DYREHOLD

4.1

Det er ikke tillatt å holde dyr.

Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen.

4.2

Andelseier må søke styret om tillatelse til dyrehold. Før søknad om dyrehold sendes styret må andelseier skriftlig orientere alle beboere i oppgangen med begrunnelse for søknaden om dyreholdet. Når styret har mottatt søknaden vil alle andelseierne i oppgangen bli kontaktet av styret for å avklare om det er innsigelser mot dyreholdet. Det er ikke lov å anskaffe dyr før godkjenning foreligger. Skjemaene som er tatt inn bak benyttes.

4.3

Ved dyrehold skal reglementet for dyrehold følges. Reglementet ligger bak.

4.4

Dyr skal til en hver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.

4.5

Det er kun lov med "innekatt". Skal katten ferdes ute må den holdes i bånd.

4.6

Midlertidig pass av dyr regnes som dyrehold.

5. RENHOLD OG SØPPEL

5.1

For å unngå uhygieniske forhold og stank, skal husholdningsavfall pakkes forsvarlig inn før det kastes i søppelcontaineren. Det er ikke lov å sette søppel i oppgangene eller foran søppelskur.

5.2

Vannklosett og avløp må ikke brukes til uvedkommende avfall eller på annen måte som kan føre til "forstoppelse av eller skade på felles avløp".

5.3

Det er ikke tillatt å kaste juletrær på andre steder enn anvist av vaktmestertjeneste / styret.

5.4

Kjeller- og loftsrydding skjer hver vår ved at styret bestiller bortkjøring.

5.5

Av hensyn til brannsikkerhet er det ikke anledning til å sette fra seg ting i fellesområder på loft og i kjeller, unntak gjelder sykler, ski og kjelker i sykkelrom.

5.6

Søppel utover vanlig husholdningsavfall er i utgangspunktet andelseiers eget ansvar å fjerne. Borettslaget arrangerer hver vår en felles vårrydding der vi har felles bortkjøring av slikt avfall.

5.7

Dersom veggdyr eller annet utøy merkes må dette straks meldes til styret.

6. BRUK AV FELLESVASKERIENE

6.1

Alle fellesvaskeriene kan benyttes av alle beboere.

6.2

Bestilling av vasketid gjøres ved å plassere reservasjonslås på den dag og tid som ønskes.

Når vasketiden er benyttet skal låsen fjernes.

Det er ikke lov å reservere vasketid mer enn 3 uker frem i tid.

Kun lås kjøpt av borettslaget skal brukes.

Det er kun tillatt med en reservasjonslås pr. leilighet.

6.3

Vasketidene er som følger:

Mandag til fredag: 08.00 - 11.00,

11.00 - 14.00,

14.00 - 17.00 og

17.00 - 20.00.

Lørdag: 10.00 - 13.00 og

13.00 - 16.00.

Tørkerom og tørketrommel kan benyttes 1 time etter at vasketiden er avsluttet. Etter

denne tiden bør tøyet fjernes. På søndag og helligdager er vaskeriet stengt.

6.4

Feil ved maskiner ev. automater må meldes vaktmestertjeneste eller styret.

6.5

Den nærmeste tørkebåsen ute skal være tilgjengelig for den eller de som bruker vaskeriene.

6.6

Den enkelte bruker plikter å etterlate vaskeriet ryddig og rent etter bruk.

6.7

Tøy som blir liggende i vaskeriene mer enn to dager vil uten varsel kunne blir fjernet av styret.

6.8

I vaskeriene benyttes det kort og spesiallåser som fåes kjøpt av styret. Kjøp av låser, kort og påfylling av kort gjøres i styrets trefftid som skal være minst 1 time 2 ganger pr. mnd. Disse trefftidene kunngjøres med oppslag i vaskeriene.

7. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE)

7.1

Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Ønsker andelseier å overlate boligen for en kortere periode til en annen bruker ber vi andelseier sette seg inn i gjeldende regler om bruksoverlating som er nedfelt i borettslagets vedtekter.

7.2

Bruker må ikke flytte inn før godkjenning fra styret foreligger.

7.3

Bruker og andelseier har sammen og hver for seg ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som påføres av bruker, samt at husordensreglene overholdes.

7.4

Bruker må forplikte seg til å overta andelseierens plikter innenfor borettslaget, hvis denne ikke selv kan skjøtte disse. Dette gjelder ikke for verv valgt på årsmøtet.

8. STYRET

8.1

Saker som ønskes behandlet av styret skal leveres skriftlig og det må komme tydelig fram hvem som fremmer saken. Saken må være signert og datert.

9. VEDTEKTER FOR "KJELLERSTUA"

9.1

Rommet skal i første rekke nyttes som møterom for styret og valgte organer i borettslaget.

9.2

Når det ikke er til hinder for lagets møtevirksomhet, kan rommet leies ut.

9.3

Leietaker er ansvarlig for rommet og dets inventar, og kan trekkes til økonomisk ansvar for oppstått skade.

9.4

Det er mulig og låne bord og stoler til bruk andre steder på dagsbasis.

9.5

Leieavgiften fastsettes av styret.

9.6

Renhold og vedlikehold utføres av representant for kjellerstua som velges av generalforsamlingen.

9.7

Det er totalforbud mot røyking i kjellerstua.

10. PARKERINGSREGLER I STEINSPRANGET BORETTSLAG

10.1 Faste biloppstillingsplasser

Skulle plassen din være opptatt av uvedkommende, kan plasseier selv kontakte

parkeringsfirma for å rekvirere borttauing/kontrollavgift av/på kjøretøyet. Det

kreves at plasseier fremviser leiekontrakt eller legitimasjon.

10.2 Tildeling av biloppstillingsplasser

Tildeling av faste biloppstillingsplasser administreres av OBOS Lambertseter

tlf. 23 16 51 00. De har også oversikt over ventelister, og beboere som ønsker å

bytte plass.

10.3 Fremleie salg av biloppstillingsplasser

Biloppstillingsplassene er egne utleieobjekter og følger ikke leiligheten ved salg

eller bruksoverlating (fremleie).

Det er ikke anledning til å fremleie eller selge biloppstillingsplassen. Ved salg eller bruksoverlating av leilighet mister man biloppstillingsplassen, men har fortrinnsrett på ny plass når man selv flytter tilbake til leiligheten. Se for øvrig leiekontrakten for biloppstillingsplassen.

10.4 Parkering forbudt

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt, men det er tillatt med stans for synlig av/pålessing i inntil 20 minutter.

Ved behov for stans utover 20 minutter (håndverkere, ved flytting m.v.), må det innhentes parkeringstillatelse fra styret eller vaktmester (tlf. 22 28 09 64). Parkeringsbeviset skal, i forkant av parkeringen, plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute, venstre side, for kontroll.

10.5 All stans forbudt

All stans forbudt gjelder ved stans med ett eller flere hjul på plen/grøntareal. Til hinder for utrykningskjøretøyer og normal ferdsel samt parkering med uregistrert/avskiltet kjøretøy.

10.6 Biloppstillingsplasser for El-biler

a) Disse er i utgangspunktet forbeholdt andelseiere med El-bil.

I den utstrekning det ikke er beboere med El-bil til en plass kan plassen leies ut til andre andelseiere. Dersom andelseier med El-bil står for tur for plass, må andelseiere uten El-bil bytte plass. Dette byttet gjøres uten kostnad for andelseier som tvinges til å bytte plass. Dersom det står mellom flere om hvem som må bytte plass, avgjøres dette ved loddtrekning.

b) Andelseiere med El-bil belastes for bruk av strøm. Det vedtas at styret gis fullmakt til å oppdatere denne når valg av modell rundt ladeplasser er gjennomført.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Lambertseter

Mandag
-4°C
Partly cloudy
Tirsdag
-5°C
Fair
Onsdag
-8°C
Clear sky
Værvarsel fra yr.no

Her er vi